უკან

ფინანსურად გამართული კვების დაწესებულება

ფინანსური და საოპერაციო დაგეგმვა:

გაყიდვები, შესყიდვები, წარმოება, მარკეტინგი, ადამიანური რესურსები,

კაპიტალი და ვალდებულებები,  მოგება-ზარალის უწყისი, ბალანსი, ფულის მოძრაობის უწყისი, ბიუჯეტირება, ნულოვანი მოგების ზღვრის ანალიზი (Break-even analysis), მომგებიანობა, ლიკვიდობა და ვალის მომსახურების ეფექტურობა,  საოპერაციო ეფექტიანობა,  მარკეტინგული ეფექტიანობა, პროდუქტების მომგებიანობა.

 

წარსადგენი დოკუმენტაცია:

ფინანსური ანგარიში (Report).

ვადა: 2 თვე.

 

ყოველთვიური მომსახურების საფასური: 6 800$ (დღგ-ს გარეშე).